JR za neprofitna stanovanja v muti

Občina Muta (v nadaljevanju: razpisovalec) razpisuje oddajo izpraznjenih neprofitnih stanovanj v najem, ki so v lasti Občine Muta in bodo novim najemnikom na voljo v letu 2011.
Sproščena stanovanja bodo bodočim najemnikom oddana v najem na podlagi enotne prednostne liste vlagateljev, ki bodo sodelovali v okviru tega javnega razpisa.

1.2.Najemnina

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, v nadaljevanju: uredba) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal med oddajo stanovanj v najem.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do subvencionirane najemnine v skladu z uredbo oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.

V skladu z 90. členom Stanovanjskega zakona se bodo najemne pogodbe sklenile za nedoločen čas. Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku, določenim s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju:pravilnik).

1.3.Površinski normativi

V skladu s 14. členom pravilnika bodo pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj upoštevani naslednji površinski normativi:

Število članov gospodinjstva in površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine
1 – člansko od 20 m² do 30 m²
2 – člansko nad 30 m² do 45 m²
3 – člansko nad 45 m² do 55 m²
4 – člansko nad 55 m² do 65 m²
5 – člansko nad 65 m² do 75 m²
6 – člansko nad 75 m² do 85 m²

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgornjega razreda povečajo za 6 m2.

Najemodajalec lahko dodeli v najem tudi manjše oz. večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se pri večjem stanovanju razlika v velikosti glede na zgornjo mejo površinskega normativa,lahko obračuna kot prosto oblikovana najemnina.

II. RAZPISNI POGOJI

2.1. Upravičenci

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo na dan objave razpisa stalno prebivališče na območju Občine Muta.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:

invalidi, vezani na trajno uporabo invalidskega vozička oz. trajno pomoč druge osebe, če imajo v Občini Muta možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.
Najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljanju- prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja.

2.2.Dohodkovni kriterij

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2010 ne presegajo zgornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v znašala 966,62 EUR.
…………
Več o razpisu.

Oddaj komentar

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

0 KOMENTARJEV