V Staršah seja brez župana in občinske uprave

Osem od 13 občinskih svetnikov Občine Starše je izpeljalo redno sejo občinskega sveta brez župana Bojana Kirbiša in občinske uprave, kljub temu, da jo je župan sklical za 18. 12. 2019. Namreč 17. 12. 2019, samo dan po razvpiti izredni seji je redno sejo za 18. 12. 2019 preklical ravno župan Bojan Kirbiš, ki je bil sklicatelj te seje. Svetniki ob preklicu s strani župana niso prejeli pojasnila, zato so sejo brez njegove navzočnosti tudi izpeljali. Tik pred sejo so se sestali še trije člani statutarno pravne komisije, ki pa niso mogli izpeljati svoje seje, na kateri bi obravnavali zaplet, saj je manjkal predsedujoči komisije podžupan Marjan Malek, ki lahko edini skliče sejo statutarno pravne komisije in s tem onemogočil delo članom te komisije.

Po zapletu na ponedeljkovi izredni seji, sklicani na zahtevo nekaj občinskih svetnikov, je pred napovedano redno proračunsko sejo občinski svetnik in hkrati član statutarno pravne komisije predlagal, da bi se ta komisija sestala. Kot sam pravi, je to lahko predlagal, ni pa je mogel sklicati, saj to lahko po poslovniku naredi le podžupan Malek, ki pa ni prišel ob dogovorjeni uri. Prišli pa so trije od petih članov komisij, in sicer Domen Majcen kot predlagatelj, Ana Ekart in Miran Čuš, ki pa torej niso mogli izvesti seje statutarno pravne komisije.

Pridružili so se jim občinski svetniki Ivan Pišek, Aleksander Furek, Zdenka Gornik in Anej Lukan, ki so čakali, da bi se uro kasneje začela redna, proračunska seja občinskega sveta Občine Starše. Ta je bila sklicana in načrtovana, a so jo z občinske uprave pred dvema dnevoma prestavili na januar, ne da bi ob tem navedli razlog.

Na sejo je prišlo nato osem občinskih svetnikov in ker so bili enotnega mnenja, da prestavitev seje na januar brez navedenega razloga ni regularna, so sejo začeli. Na seji ni bilo nikogar iz občinske uprave, prišel ni niti župan Bojan Kirbiš ne podžupan Marjan Malek. Na podlagi poslovnika jo je vodil najstarejši občinski svetnik Cveto Završki. Ker niso imeli gradiva za vse točke in ker so manjkali poročevalci, so obravnavali samo 10., 11. in 12. točko dnevnega reda.

Imenovanje novih članov nadzornega odbora in nadzornega sveta
Predsednik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Ivan Pišek je predstavil točko razrešitev starega člana in imenovanje novega člana Nadzornega odbora (NO) Občine Starše.
Občinska uprava je pred tem namreč obvestila, da predsednik NO ne izpolnjuje več pogojev za to funkcijo. Na seji so se odločili za novega člana NO Denisa Topolovca. So pa včeraj na seji s sklepom določili tudi rok enega meseca, v katerem se mora nadzorni odbor sestati in določiti predsednika ter začeti delovati. V naslednji točki je Pišek v imenu Komisije za volitve, imenovanje in administrativne zadeve poročal, da jih je občinska uprava seznanila, da je prejšnjemu nadzornemu svetu javnega podjetja Gradnje potekel mandat. Iz treh članov, dva imenuje občinski svet, enega pa po zakonu delavci podjetja. Pišek je povedal, da sta v roku prispela dva predloga. DeSUS je predlagal Boštjana Mundo, podžupan in svetnik Marjan Malek pa je predlagal Mirana Zorina. Na seji so oba soglasno potrdili.

Več pobud in vprašanj za župana in občinsko upravo
Ob 12. točki dnevnega reda sklicane, prestavljene, pa vendarle izvedene seje občinskega sveta so se prisotni občinski svetniki razgovorili. Odločili so se, da pobude in vprašanja zapišejo in jih posredujejo županu, da bo nanje odgovoril do naslednje seje.

Statutarno pravna komisija mora opraviti svojo nalogo
Najprej je bila na vrsti pereča tema: zapleti, ki so se zgodili na ponedeljkovi izredni seji, o kateri smo že poročali. Pišek je opozoril, da župan ni dal na glasovanje sklepov, ki so jih takrat predlagali svetniki, ki so zahtevali sejo.

Na seji so sklenili, da se mora statutarno pravna komisija sestati v roku enega meseca in hkrati pred naslednjo sejo, da mora preučiti dani zaplet ter da mora v tem času preučiti poslovnik in na seji odgovoriti, ali lahko župan kot sklicatelj seje, po že izvedenem sklicu redne seje, to brez navedenega razloga prestavi na nov datum.

Več sej na leto za boljšo organiziranost dela
Drugo pobudo je dal tokratni predsedujoči, namreč, da bi imeli več sej na leto z manj točkami, predvsem na proračunski seji, kjer seja traja več ur, pa ob pomembnih odločitvah niso več zbrani. Če bi imeli teme razporejene na več sej, bi bilo delo lažje in bolj organizirano. S tem so se strinjali, a opozorili, da so s preteklimi podobnimi predlogi naleteli na gluha ušesa.

Namesto sejnine prispevki v dobrodelne namene
V nadaljnji razpravi so se dotaknili aktualne seje občinskega sveta. Strinjali so se, da je legitimna in legalna, da se mora potrjene sklepe obravnavanih točk dnevnega reda sprejeti. Aleksander Furek pa je izpostavil, da z njo ne namerava on ničesar zaslužiti, saj dela v dobro občanov, ne pa zato, da bi dobil sejnino. To bi namenil v dobrodelne namene in je hkrati pozval tudi ostale prisotne, da naredijo isto. Prisotni svetniki so se strinjali s tem, da bi vsi namenili sejnino v dobrodelne namene.

Razočaranje nad komunikacijo na ponedeljkovi izredni seji
Komunikacija na ponedeljkovi izredni seji pa je zmotila tudi občinskega svetnika Boštjana Mundo, ki je dejal, da je bila sramota za občinsko upravo in sramota za občinski svet. Žal mu je, da niso mogli včeraj obravnavati vseh točk, saj tako prihaja do zamika in zamud. O Podružnični osnovni šoli v Marjeti na Dravskem polju pa meni, da bi morali narediti zagotovo novo, a premišljeno.

O šoli pa so na seji spregovorili tudi drugi. Miran Čuš je poudaril, da je kamen spotike visoka vrednost investicije za šolo, s tem se je strinjala tudi Zdenka Gornik, ki je poudarila, da mora biti investicija v normalnem finančnem okviru in da se ne smejo ukloniti, poklekniti. Aleksander Furek pa je pripomnil, da morajo biti gospodarni in upoštevati, da imajo še cel kup projektov, ki jih je treba investirati in oplemeniti. Strinjali so se s tem, da na pretekli dopisni seji ni bilo mogoče odločati o tako pomemben in finančno močnem projektu.

Še enkrat pa so poudarili, da je aktualna seja legitimna in legalna, saj je sklepčna. Ob tem pa, kot so še dejali svetniki, ne velja njena prestavitev na januar, saj ni bilo navedenega razloga za njeno odložitev na januar.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

0 KOMENTARJEV