Celovita energetska obnova javnih objektov nekaterih Podravskih občin

Občine Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas so sklenile medsebojno pogodbo, s katero so izkazale interes, da se za izvedbo projekta celovite energetske prenove pridobijo evropska sredstva iz Kohezijskega sklada v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih« in prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskim sektorjem«.

Objekti vključeni v projekt celovite energetske prenove
-Občina Kidričevo – objekt Osnovna šola Cirkovce,
-Občina Poljčane – objekt Osnovna šola Kajetana Koviča,
-Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah – objekt Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica ter Poslovna stavba Sveta Trojica,
-Občina Trnovska vas – objekt Osnovna šola Destrnik – PŠ Trnovska vas

Vsi ti Javni objekti, so bili energetsko potratni zaradi neustreznega ovoja stavbe, stavbnega pohištva in izolacije. Energetske naprave so v veliko primerih že zelo iztrošene in potrebne zamenjave. Stroški rabe energije in vzdrževanja tako iz leta v leto naraščajo tudi zaradi dotrajanosti ogrevalnih sistemov. Zastareli sistemi predstavljajo poleg energetske neučinkovitosti tudi nezanesljivo delovanje in potencialno možnost požarno varstvenih nevarnosti. Slabo energetsko stanje objektov in neučinkoviti sistemi nadzora in regulacije povečujejo toplotno neugodje za uporabnike, neenakomerno porazdelitev toplote. Izvedli so se razširjeni energetski pregledi teh stavb in na osnovi le teh izdelali potrebni ukrepi za energetsko sanacijo ter ocenili stroški izvedbe vseh ukrepov.

Občine sprejele Koncesijski akt o javno zasebnem partnerstvu
Izvedel se je javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta za obdobje 15 let. Na javni razpis se je prijavila družba PETROL d.d., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana, ki je bila tudi izbrana. S PETROL d.d. je bila dne 7.6.2018 sklenjena koncesijska pogodba. PETROL d.d., kot koncesionar, se je obvezal, da bo izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih, zagotavljal prihranke energije in standarde udobja. Ocenjena vrednost celotne energetske prenove javnih objektov je bila ocenjena na 2.050.521,10 EUR. Vložek zasebnega partnerja je znašal 1.027.311,07 EUR, sredstva občin 1.023.210,03 EUR. Občine so na osnovi javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo in sklenjene pogodbe z dne 10.7.2018 pridobila kohezijska sredstva v višini 713.911,68 EUR. V mesecu juliju 2018 so se pričela dela na energetski sanaciji objektov in končala 31.10.2018.

Po končanih delih zagotovljeno višje bivalno in delovno ugodje
Po končnih delih na projektu Celovita energetska sanacija stavb v lasti občin znaša vrednost investicije 2.254.933,63 EUR. Od tega je vložek PETROLA d.d. v višini 1.276.122,05 EUR, vložek občin 264.899,90 EUR in sredstva kohezijskega sklada 713.911,68 EUR.
Z izvedbo investicije je tako zagotovljeno višje bivalno in delovno ugodje za vse uporabnike objektov (zaposleni, učenci, otroci, ostali uporabniki objektov). Povečanje energetske učinkovitosti objektov pa pomeni znižanje transmisijskih izgub skozi zunanje stene objektov, znižanje transmisijskih izgub skozi strehe objektov, znižanje transmisijskih izgub skozi stavbno pohištvo objektov. Z namestitvijo termostatskih ventilov na radiatorje bodo optimizirani sistemi ogrevanja v objektih, prenove kotlovnic oziroma vgradnja novih kotlovnic bo optimizirala proizvodne sisteme toplote, prisoten pa bo tudi prehod na okolju prijazen in cenovno ugodnejši energent. Z vzpostavitvijo daljinskega nadzora in upravljanja kotlovnic pa bo zagotovljeno optimalno delovanje le-teh in hitro odpravljanje morebitnih nepravilnosti v delovanju.
Vsi navedeni ukrepi bodo zagotovili nižjo rabo energije glede na obstoječe stanje in prihranek pri stroških za energijo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

0 KOMENTARJEV